Hirdetés

 

Hirdetés

 

A Hold archetípusa

Az archetípusok a tudatos szférán átszűrődve válnak a képalkotó tudat számára láthatóvá, azaz szimbólummá. Ilyen képek az asztrológia szimbólumai is, köztük a Hold, a mindent felvevő, a befogadó és megőrző archetípusa. Lássuk csak, hogy mi mindent jelképez a Hold.

Jelképezi az érzelem világát, az odaadást, a ragaszkodást, a gondozást, a táplálást, az érzések áramlását is. Egyben múltbeli élményeink és viselkedésmintáink szimbóluma is. Azon érzelmi mintáinkat jelképezi, melyek meghatározzák viszonyukat az életünkhöz. Olyan ösztönös reakcióinkra mutat rá, amelyek általában gyermekkorban jobban láthatók, mint később, felnőttként, amikor már a tudatos én ellenőrzése alá kerülnek.

A Hold archetípus témája a biztonság, a védettség. A Hold házhelyzete egy születési képletben (radix) utal arra az életterületre, ahová ösztönösen törekszünk, és ahol a legerősebben jelentkezik a védettség iránti vágyunk is. A Hold jellemzői meghatározzák, milyen érzelmi viszonyok és életkörülmények között érezzük biztonságban belső egyensúlyunkat.

Verena Bachmann (svájci asztrológus) szerint ha képesek vagyunk felismerni alapvető szükségleteinket, az utal Hold-részünk elfogadott voltára (Bachmann szóhasználatával az autonómiájára). Egy ember alapvető szükségletei közé szokott tartozni, hogy biztonságban legyen, ne fázzon, tele legyen a hasa stb. (gondoljunk Maslow „piramisára”). Bachmann szerint vannak csak ránk jellemző, egyedi „ősszükségleteink”, melyekre a Hold rámutat az asztrológia önismereti modelljében. Érdemes erre odafigyelnünk, hiszen ha személyes, egyedi alapszükségleteinknek nem teszünk eleget, akkor nincs energiánk a kibontakozásra.

A Hold lélektani vonatkozásai

A Hold belső tudattalan világunk általános képviselője. A Nap kiegészítő párja, mint a világosnak a sötét, a fénynek az árnyék, a tudatosnak a tudattalan, a férfi polaritásnak a női polaritás. Ilyen értelemben a Hold a tudattalan szféra kapuja. Jelöli érzékenységünket, sérülékenységünket, ösztönös benyomásainkat, a tudattalanhoz való viszonyunkat. Ezen túl az anya-archetípus jelölője is. A nők pszichostruktúrájában a nemi identitás fontos összetevője, míg a férfiaknál az ellenkező nemi polaritású lélekkép (anima) egyik alkotó eleme.

C. G. Jung több helyen szólt arról, hogy az euro-amerikai „civilizáció” hatása az emberi lélekre mennyire kiegyensúlyozatlan. Az emocionális, irracionális oldalunkat elhanyagoljuk (sőt elfojtjuk). A patriarchális értékrend, a maszkulin jellegű tudat élvezi az előnyt, melynek kompenzációjaként kultúránkban kialakul és hangsúlyossá válik az anyagelvűség.

Anya-gyermek archetípus

A Hold sokszínű analógiáinak teljes körű bemutatására e keretek között nem vállalkozhatunk, ezért válasszuk ki az egyik legfontosabbat: az anya-gyermek archetípust.

Szinte minden pszichológia (különösen a mélylélektani irányzatok) kiemelt jelentőségűként kezeli az anya-gyermek kapcsolatot. A tapasztalatok alapján állítható, hogy szinte minden lelki konfliktus hátterében megtalálható így vagy úgy a kora gyermekkor anya-gyermek (szülő-gyermek) viszony zavara. Általánosan elfogadott igazság, hogy a kora gyermekkor élményei meghatározóak a személyiségfejlődést illetően.

A nő-, illetve anyaszerepek radikális változáson mentek át a múltban és mennek keresztül a jelenben is. Az anyaszerepnek három fő összetevője van: az éppen adott korszellem által meghatározott szerep, a tradicionális szerep és az archetipikus anya szerepe.

Ez utóbbi (harmadik) mindig jelen van az előzőek hátterében ember voltunkból adódóan, de speciálisan a nemi hovatartozásunkat illetően. Az anya-archetípus erős gyökerekkel kapcsolódik tudattalan, emocionális részünkhöz, amit egyoldalú tudatosságunkkal, racionalitásunkkal elfojthatunk vagy túlkompenzálhatunk. Az anya-archetípus így sérülést szenved, ezért az anyakomplexus civilizációs lélektani zavarnak is mondható.


Az anya-archetípus a legalapvetőbb ősképünk, amely az élet során szerzett személyes élmények alapján individualizálódik. A Hold konstellációja (jegy, ház, fényszögek) tehát csak részben meghatározója a belső anyaképünknek, gyermekkori alapmintáinknak. A családi élmények és a szocializáció alapvető jelentéstartalmakkal bővíti az analógiáit. A lány számára fő önazonossági minta, a fiú számára az első nő képe – így válik meghatározóvá a Hold szerepe a személyiségfejlődésben.

Az anya-archetípus – ahogy Jung látja

Carl Gustav Jung szerint is a legközvetlenebb őskép az anya-archetípus, a legdirektebb, legerősebb élmény az életünkben. Egy gyermek számára az Anya maga a Világ. Ebből következik kicsit talán leegyszerűsítve, hogy a „jó anyaélmény” „jó világélménnyel” párosul, míg az úgynevezett „rossz anyaélmény” esetén a világ „rossz”. Ezért az első életéveinkben szerzett anyaélmények meghatározó módon alakítják későbbi viszonyunkat a világhoz. Itt is kettős archetípusról, az anya-gyermek archetípusról van szó. Ahol is az egyik oldallal azonosulok, a másik oldalt pedig megszemélyesítem. Később ez az „egyszerű formula” differenciálódni kezd, és más és más irányt vesz az anya-lány, illetve anya-fiú kapcsolatok esetében. Amint arról már szó esett, a lányok esetében az anyakép egyben a női identitásuk fontos elemévé (mintájává) válik. A fiúk esetében a Hold archetípusa ezen az értelmezési szinten a belső nőkép alakító tényezőjeként s nem a nemi identitás meghatározó elemeként van jelen.

Mint minden archetípusnak, az anya-archetípusnak is nagy energiapotenciálja van, és sokféle formája. C. G. Jung Mélységeink ösvényein című művében többek között az archetípus asszociációs körébe sorolja: a személyes anyát, a nagyanyát, a mostohaanyát és az anyóst; a nőt, akivel bármi kapcsolata volt az illetőnek; a dajkát, az ősanyát, illetve a magasabb, átvitt értelemben vett istennőket; tágabb értelemben az egyházat, az egyetemet, a várost, az országot, a földet, a tengert; az anyagot (matéria), az alvilágot és a Holdat; születési vagy nemzési helyként a szántóföldet, a kertet, a sziklát, a barlangot, a fát, a forrást, a mély kutat, a keresztelőmedencét, a virágot mint kelyhet, az anyaméhet; minden üres formát (például anyacsavar), a Yoni-t; a sütőkemencét, a fazekat. Mindezek a szimbólumok Jung szerint egyaránt lehetnek pozitív, kedvező vagy negatív, baljós értelműek.

Természetesen a Hold archetípusa nemcsak képi szimbólumokban ragadható meg, hanem jelen van ritmikus jelenségek átélésének élményeiben. Ilyen a tenger hullámzása, a ringatózás, a szívdobogás, a légzés ritmusa, az ima, illetve a mantra ismételgetése, a nők kötögetése, a ciklikusság vagy a ciklikus sportok.

Jung felsorolása a kollektív jelentések sokszínűségét reprezentálja. Az egyén esetében ez differenciálódik: minél közelebb kerül a tudathoz, annál inkább a mélység homályába vesző lesz az archetipikus jelentéskör, és annál több személyes élménnyel és jellemzővel gazdagodik (személyes anya élmény, nagyanya élmény, partnerkapcsolat, stb.).

Az asztropszichológiai gyakorlat

A jungi analitikus pszichológia a pszichoterápiás gyakorlatban szétválasztja a személyes, illetve az archetipikus anya megtapasztalásának a vizsgálatát. A legtöbb esetben csak a személyes élmények feldolgozása után jut el a személyiség az ősképig. E két anyakép szétválasztása az asztropszichológiai konzultáció során is célravezető. Azt a pszichológiai tapasztalatot, mely szerint a személyes anya-problémák hátterében sok esetben az archetipikus anyakép áll, az asztrológiai modell igazolni látszik. A két, egyszerre jelen lévő anyakép kettéválasztása a tudatos dezintegráció során a pszichikus energia felszabadulásával jár, ezáltal hozzásegít a belső fejlődéshez, azaz egy új, magasabb szintű integrációhoz.

Látható tehát, hogy a Hold archetípusának komplexebb értelmezéséhez az asztrológiai modell mellé érdemes bevonni a jungi mélylélektan felismeréseit. Így a Hold archetípusának vizsgálatakor bizonyos alapvető tartalmi kiegészítésekhez juthatunk, amelyek árnyalják az asztrológia tradicionális értelmezéseit.

Tick Ervin
asztrológus
Stellium Asztropszichológia
Tel.: (30) 534-9183

www.stelliumpress.hu

(Felhasznált szerzők: Verena Bachmann, C. G. Jung, Dr. Süle Ferenc)
Ajánlott irodalom a Hold archetípusához
itt olvasható.

(Következik: A Nap archetípusa)

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Az eseménynaptár üres.

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés