Hirdetés

 

Hirdetés

 

A Vénusz archetípusa

A Vénuszt a köznyelv Esthajnalcsillagként emlegeti, hiszen csak hajnalban (a keleti horizonton) vagy este (a nyugati horizonton) látható. Eredetileg két különböző planétának tartották és más jelentéstartalmakat rendeltek hozzá. Az asztrológiában is kettős jelentésű.

Az asztrológia szimbolikájában két jegyet rendel a bolygóhoz: a Bika és a Mérleg jegyét. A görög mitológiában a származása is kettős. Az egyik történet szerint Uranosz levágott hímtagja és a tenger érintkezéséből fogant meg Aphrodité/Vénusz, egy másik szerint Zeusz és Dioné nászából született. Platón is két Aphrodité-t említ: Aphrodité Urania (égi, fennkölt) és Aphrodité Pandémosz (egyesítő, köznapi).

Bika Vénusz és Mérleg Vénusz

Míg az anyagelvű Bika jellegű Vénusz a röghöz kötöttséget, a földi örömöket képviseli, ezért a keresett harmónia is inkább ösztönös, érzéki, addig a levegős Mérleg jellegű Vénusz esetében a keresett harmónia inkább szellemi, esztétikai jellegű. A „Bika Vénusz” kapcsán fizikai kielégülésről, örömkeresésről beszélhetünk, a „Mérleg Vénusz” esetében pedig az emberi kapcsolatokban való kielégülésről, a kapcsolatteremtés adottságáról. Az asztrológia önismereti modelljében a Vénusz rámutat arra, hogyan teremtünk kapcsolatokat, milyen emberekkel vagyunk jóban, mit gondolunk értékesnek, mit látunk szépnek, mi okoz örömet számunkra.

Verena Bachman személyiségünk vénuszi oldalát akkor tartja autonómnak, ha ismerjük a saját értékeinket; ha önmagunkat szeretetreméltónak értékeljük és érezzük; ha képesek vagyunk választani értékek között; ha személyes ízlésünkkel tisztában vagyunk és komolyan vesszük azt. Bachman a valódi választások, a valódi kötődések autonómiájáról beszél, az azonos szintű emberi kapcsolatok megteremtéséről.

A Vénusz gazdag analógiaköréből válasszunk ki néhány jellemző asztropszichológiai fogalmat.

Erosz

Eroszon itt most ne szexuális kapcsolatot, hanem általános értelemben vett szeretetteljes kapcsolatot értsünk. Barátok, barátnők, házastársak, testvérek, gyerekek és rokonok gyakran mutatják ezt az erőt. Azokról a bonyodalmakról, örömről és bánatról, csalódásokról és meglepetésekről van szó, amelyek egymást szerető emberek között ide-oda áramlanak. Az Erosz élményét két ember között és annak a pszichére gyakorolt megtermékenyítő hatását nehéz száraz fogalmakkal leírni.

Az emberi élet történései „testi-lelki” skálán játszódnak le bennünk. Úgymond, két ember közötti minden egyes kapcsolatnak van testi és lelki oldala, legyen ez férfi-nő, anya-gyermek, apa-gyermek, gyermek-anya vagy akár nő és nő, férfi és férfi közötti kapcsolat. S ezek lehetnek negatív vagy pozitív töltetűek. Minden egyes emberi kapcsolatban szeretünk és gyűlölünk, támogatni akarjuk a társ életét és egyidejűleg meg akarjuk semmisíteni őt. A tudatos én azonban nehezen tűri ezt az érzelmi paradoxont, ezért „megoldásként” túlsúlyra jut vagy a szerelem vagy a gyűlölet: az erosz vagy a pusztító akarat.

Női nemi szerep

A női nemi szerep tényezői: az asztrológiai önismereti modell nemi jelölői (Hold, Vénusz); az anyai minta, amely megerősít a horoszkópban megfogalmazódó adott női szerepben vagy módosítja azt valamilyen irányban; az éppen aktuális női szerep hangsúlya (kor, szituáció stb.); az adott környezet, kultúra, szubkultúra, családi tradíció legális női szerepeinek a befolyása.

Az utóbbi száz évben a nő szerepe és a róla alkotott kép komoly változásokon ment keresztül. A nőmozgalmak logikus és adekvát válaszokat adtak a férfielvű nyugati kultúrára. Ugyanakkor e karakteres kiállás mellett a női szerepek elbizonytalanodása is észlelhető. Nagy kérdés: mit is jelent ma nőnek lenni?


Ha egy nő túl nőies, az a veszély fenyegeti, hogy a (férfias) világ elnyomja, kihasználja. A női individuációs úton a túlzott együttérzés, azonosulás differenciálása nehéz, de fontos feladat. Ellenben ha túl jól sikerül, akkor a nő elveszítheti kedvességét, női kötődéseit. A tanult vagy a helyzetből adódó szerepek és az archetipikus vénuszi (vagy éppen lunáris) szerep közötti ellentét belső konfliktusokhoz vezethet. A Vénusz speciális egyéni helyzete a horoszkópban (jegy, ház, aspektus) ütközhet a szocializáció során szerzett tapasztalatokkal és/vagy a közösség értékrendjével. Sok esetben megtörténik, hogy az utóbbi győz. A dinamikus egyensúly megtalálása nem könnyű feladat.

A Vénusz megmutatkozása a serdülőkor nemi identifikációs szakaszával kezdődik, és az érett felnőttkor feleség/anya szerepével jut el a végső tudatosodás szakaszába. A Vénusz az említett identifikációs időszakban jogosan kér és szerencsés esetben kap is kiemeltebb szerepet a női pszichében. Ez azonban egyben aktiválhatja is a személyiség idevonatkozó potenciális konfliktusait (a Vénusz fényszögei a horoszkópban).

Anima

A lélektan tapasztalata szerint az emberi léleknek neme van, sőt a lélektani vizsgálatok a férfiakban nőies, a nőkben férfias tulajdonságokat mutattak ki. Ez a tudás az archaikus pszichológiában (asztrológiában) is megvan. A személyiség fejlődésében, az egyediség kikristályosodásában az egyéni nemi karakter kialakítása meghatározó szerepet kap.

A különbözőségek nehezítik a két nem közötti megértést. Ám itt is működik a polaritás, a kompenzáció elve. Mindaz, ami a tudatos nemi karakter kialakításakor háttérbe szorul, látenssé válik, önálló formát alkotva beépül tudattalanunk egyik legősibb archetípusába, egy ellenkező nemi polaritású lélekképbe. Ezen ellenkező nemű ősképet nevezi Jung a férfi esetében animának, a nő esetében animusnak.

Az anima összetett lélekkép: a Vénusz (és a Hold) archetípusának tudatközeli tartalmaival, illetve a kollektív tudattalan feminin archetípusaival (Neptunusz, Plútó) modellezhető. Az anima a tudattalan azon részeihez tartozik, amelyek tudatosulni szeretnének; s mert nem tudatosulhatnak, a férfi tudat hangulatait emóciókkal befolyásolják. Az anima ugyanakkor kreatív ötleteket is szállít a férfi számára, ám azok archaikus kidolgozatlanságuk, megemészthetetlenségük miatt nehezen feldolgozhatók.

Létrejön-e az érzelmi kapcsolat a tudattalannal?

A tudat beállítottságától függ, hogy érzelmi kapcsolatba kerül-e a tudattalannal. Marie-Louise von Franz a következőket írja az anima kapcsán: „Az új eszméktől kapható inspiráció az ellenkező nem által képviselt nyersanyagban rejlik, abban a nyersanyagban, amely egyaránt tartalmaz tiszta búzát és ocsút, és a férfinak szét kell válogatnia, hogy kiszedje belőle az értéket.”

Jellemzően az anima archetípusát a (racionális, patriarchális) férfi rendszerint félrelöki és elfojtja, és így elnyomja saját érzéseit, emocionális oldalát. A valóságos nő, illetve a férfi nőoldala (animája) kölcsönhatásban vannak egymással. A nő nevelően és átalakítóan hat a férfi lelkére. Az animán sok nyomot hagy az első nőélmény, az anyaélmény (Vénusz, Hold).

A Vénusz a férfi animájának (a kezdettől benne lévő nő) személyes, élményszerű aspektusát képviseli. Helyzete a horoszkópban mesél a tudatos Én viszonyáról a belső nőképhez, illetve jelzi annak konfliktusait (potenciális komplexusait) a kollektív archetípusokkal. Számolni kell azonban a személyiségre ható interperszonális kapcsolatok jelentőségével is.

Tick Ervin
asztrológus
Stellium Asztropszichológia
Tel.: (30) 534-9183
www.stelliumpress.hu

Felhasznált szerzők: Verena Bachman, Marie-Louise von Franz, C. G. Jung, Kerényi Károly, dr. Süle Ferenc.

(A sorozat következő részében a Vénusz archetípus poláris párjával, a Mars archetípusával ismerkedünk meg.)

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés