Gua számok és kapcsolataink

A Gua számok nem csak az öt elemet képviselik, hanem egyenként is mélyebb jelentést hordoznak és megmutatják, tulajdonosuk hogyan viselkedik a kapcsolatokban.

1. Fehér Víz csillag, Kan trigram, mozgó víz, Víz elem, középső fiú

Jól alkalmazkodik, könnyű vele kijönni, általában gyengéd természetű. Inkább hallgat, szeret másokat figyelni, megőrzi a rábízott titkokat. Kedveli az egyedüllétet, a csendes magányban töltött órákat. Fontos számára a változatosság, szeret utazni, Yang, férfi princípium. A szere-lemben megfontolt, nem könnyelmű. Ha megsebzik, sokáig nehezen gyógyul a lelke és bár szexuális vágya erős, elzárkózik a flörttől. Előnyben részesíti a meghitt intimitást. Fontos szá-mára a kapcsolat, ez a lételeme, ez hajtja, sarkallja tettekre.

2. Fekete Föld csillag, Kun trigram, Föld, Föld elem, Anya

Stabil, kiegyensúlyozott, figyelmes, zömében nyílt természetű, szereti a társaságot. Együttérző, megértő, segítő természetű, állandóan adni szeret. Yin, azaz női jellegű. Jó emberismerő, társa kellemesen védetten, kettőjük köré vont védőburokban érezheti magát mellette. Nagyon szenzi-tív, empatikus természetű, átérzi mások gondját-baját, jelenlétében végtelen bizalom uralkodik. Önmagáról hajlamos megfeledkezni, és néha túlzásba viheti a gondoskodást. Hajlamos teljesen alárendelni magát partnerének. Fontos számára az intenzív eszmecsere, és hogy társa elfogadja az ő gondoskodását, odaadását. A szexualitás számára kedves időtöltés, mert ezáltal is gondos-kodhat, adhat.

3. Élénkzöld fa csillag, Csen trigram, vihar, Fa elem, legidősebb fiú

Idealista, erősen érzelmi beállítottságú. Nemtetszését hajlamos elfojtani, majd hirtelen kirobban, dühbe gurul. A házasságot keresi, mégis gyakran független marad, és inkább hivatásának él. Yang jellegű. Szinte féktelen és impulzív szexuális ösztöne van, amelyet néha, mivel nem áll módjában kielégítően megélni, el kell fojtania. Hozzá illő partnerrel szexuális élete energiában gazdag, kreatív élmény lehet. Nyílt, őszinte ember pozitív életfelfogással, ami rendkívüli érzé-kenységgel, sebezhetőséggel párosul. Könnyen és gyakran esik szerelembe, szívesen dúskál az érzéki élvezetekben, partnerkapcsolatokban viszont néha túl direkt. Az érzelmek, vágyak féktelen áramlása nem mindenkinél arat osztatlan sikert, a 3-as, a 4-es, a 9-es Gua számúak lelkesen fo-gadják, az 1-es, a 2-es, a 8-as számú ember viszont inkább úgy érzi, társa lerohanta. Emiatt meg kell tanulnia figyelni az apró jelzésekre, hogy jobban megszívlelje partnere igényeit.

4. Zöld fa csillag, Szun trigram, szél, Fa elem, Legidősebb lány

Gyakorlatias, önálló, figyelmes, társasága felettébb kellemes. Erős igazságérzetét nem rejti véka alá, kiáll nézetei mellett, nem hagyja szó nélkül, ha úgy érzi személyes szabadsága kerül veszélybe. Megharagudni rá képtelenség, mert mindezt oly kedvesen, oly elbűvölően teszi, hogy senkit nem sért meg vele. Naivitása révén könnyű őt manipulálni, illetve megsebezni.

A négyes Yin jellegű szám. Odaadó, gyengéd, ugyanakkor impulzív szerető. Érzelmekben gazdag, romantikus, szentimentális, szüntelenül törekszik a harmóniára, kutatja annak titkát. Csodás érzéki élmény vele a szex. Szerelmi ügyekben sokkal inkább az érzelem, semmint a gondolat vezérli, így kívülről nézve gyakorta úgy tűnik, hogy szerelmi dolgaiban korántsem praktikus. Nagyon fiatalon, vagy csak kései éveiben esküszik örök hűséget.

5. Sárga Föld csillag, Nincs hozzá tartozó trigram, Föld elem, a hetedik gyermek

Gyakorlatias, realista, kedves ember, akivel – épp kedvessége folytán – könnyű kijönni, s bár a felszín néha mást mutat, belül erős lélek rejtezik. Figyeljen a gyengédségre, előfordulhat ugyanis, hogy háttérbe szorul, mivel az ötös számú szívesen fitogtatja erejét és hatalmát, ami egy párkapcsolatban nem minden esetben kedvező. Szerelem vagy puszta szex, az átmenet elképzelhetetlen nála. A szex rendkívül fontos számára csakúgy, mint a meghitt, mély lelki kapcsolat közte és partnere között, s ha e kettő együtt van, hosszantartó, bensőséges párkapcso-latra számíthat. Csodás élménnyel lehetnek mindketten gazdagabbak, ha testileg és lelkileg is egy húron pendülnek, ellenkező esetben csupán a testiség játszhat szerepet.

6. Fehér Fém csillag, Csien trigram, ég, Fém elem, Apa

Nagy önfegyelemmel és önuralommal (mint egy komoly apa) rendelkezik. Analitikus, logi-kus, befelé forduló természetű, a kapcsolatteremtés emiatt néha akadozik nála. A hatos Yang jellegű szám. Idealizmus és erkölcs – e két fogalom képezi világnézete alapját. A spontanei-tásnak zömében nem ad teret, szexuális életét is a körülményekhez képest a lehető legjobban elrendezi. Családcentrikus, szeretteihez hűséges, jóságos, odaadó. Mindenre képes a számára fontos emberekért, ám a kritikát még tőlük sem viseli könnyen, s végérvényesen ki lehet bil-lenteni egyensúlyából, ha egy másik erős személyiség hatalmi igénnyel lép fel az ő körében. A Yang erő uralkodik nála, így könnyen megeshet, hogy uralma alá vonja partnere Yin-jét. Némi odafigyeléssel azonban kiküszöbölhetőek az esetleges nézeteltérések. Engedje meg partnerének, hogy saját véleményt formáljon, tanuljon meg melegséget, szeretetet adni, s ami a legfontosabb, hallgassa meg néha őt is.

7. Vörös Fém csillag, Tui trigram, tó, Fém elem, legfiatalabb lány

Az olvasztott fémhez hasonlatosan gyakori változások alanya lehet. Igen kedves teremtés, lényét egy fiatal lányhoz lehet leginkább hasonlítani. Elemi létszükséglete mások szeretete, még saját véleményét is képes elhallgatni, és inkább azt mondani, amit beszélgetőtársa halla-ni szeretne, csak hogy megtartsa a szimpátiát. Szeret beszélni, mindenhez válogatás nélkül hozzászól, akár tud valamit a témáról, akár nem. A hetes Yin jellegű szám. A szexualitás rendkívül fontos számára. Érzékisége mellett senki nem mehet el észrevétlenül. Partnerének valódi kényeztetésben lesz része, mert ő a kiapadhatatlan érzéki örömök forrása. A testiségen kívül a lélek dolgaiban is remekel: csalhatatlanul megérzi partnere hangulatváltozását, s ké-pes rögvest azonos hullámhosszra hangolódni, ez azonban magában rejti a manipulálás ve-szélyét is. Partnerének bizalmasa, legjobb barátja is egyben, és mindvégig tisztelettel viselte-tik iránta. Az emberi kapcsolat, legyen szerelem, avagy barátság, nagyon fontos számára. A szívéhez közel állók kiválasztásában jobban jár, ha az eszére is, s nemcsak a szívére hallgat. Kapcsolataiban fontos megtanulnia, hogy egyedül önmagát tudja megváltoztatni, a másikat elfogadni pedig az egyik legnagyobb kihívás életünk során. Imádja a szabadságot, a függet-lenséget.

8. Fehér Föld csillag, Ken trigram, hegy, Föld elem, legfiatalabb fiú

Stabil és felelősségteljes. Szívesen őrzi meg, és örökíti tovább a családi hagyományokat. Szüksége van családja szeretetére és támogatására – ez rendkívül fontos számára. Általá-ban visszahúzódó, ha viszont véleménynyilvánításra kerül a sor, nem rejti véka alá meg-győződését, s biztosak lehetünk benne, épp azt fogjuk hallani tőle, amit gondol. Őszinte-sége, becsületessége sokszor bajba keveri. Kitartó, makacs, konzervatív, kerüli a változást. Nyugodt, szenvedélytelen külsőt mutat annak ellenére, hogy lelke mélyén nagyon érzé-keny. A 8-as Yang jellegű szám. Megközelíthetetlen, bevehetetlen, akár egy erős vár, vagy épp egy magas hegycsúcs. Ritkán mutatja ki érzelmeit, pedig a mélység nála az erős szenvedélyek, a vágyak, a heves szexualitás rejtekhelye. E kettősség miatt nehéz őt kiis-merni. Idő szükségeltetik hozzá, hogy megnyíljon, s ez a privilégium csak keveseknek adatik meg. Kitart partnere mellett, némelyeknél előfordul, hogy párhuzamos kapcsolatot, viszonyt folytat, ekkor azonban a titkolt szenvedély többnyire komoly. Erős akaratú, oda-adó, türelmes az asztalnál és az ágyban egyaránt. Ez utóbbi helyütt sokszor inkább diszk-rét, visszahúzódó.

9. Bíbor Tűz csillag, Li trigram, tűz, Tűz elem, középső lány

Elmenni mellette nem lehet, kiemeli őt a tömegből vonzó külseje, jókedve, megnyerő stílusa. Nyílt, közlékeny természetű, elhiteti velünk, hogy minden szép és jó még akkor is, ha ez épp nem igaz. A 9-es Yin jellegű szám. Kapcsolataiban felettébb impulzív, nyílt, lelkes, barátsá-gos, ezért vonzódunk hozzá. Kiemelkedő a kapcsolatteremtő és kommunikációs készsége. Ismeretlen érzés számára a kétség, a lelkiismeret-furdalás. Nagy kihívás számára, hogy meg-tanuljon állhatatos lenni, és kordában tudja tartani önmagát. Szereti a szerelmet, a romantikát, a szex számára az élet élvezete, a természet ajándéka. Szóban nincs nála odaadóbb, előfordul azonban, hogy – bár szeretné – mégsem igazán érti beszélgetőpartnerét, társát.

(Forrás: Szilvásy Judit: Feng Shui, út a boldogsághoz, Első Magyar Feng Shui Centrum, Budapest, 2003)